Stichting IPC

Stichting IPC

www.stichting-ipc.nl 

Doel en Visie

De Stichting IPC (Stichting ter Bevordering van Integratie, Participatie en Communicatie) is in oktober 1999 opgericht met de doelstelling activiteiten te ontplooien ten behoeve van integratie, participatie, betrokkenheid, solidariteit en communicatie van mensen in de samenleving.
 
Naast het verwerven, overdragen en implementeren van subjectwetenschappelijke en handelingsgerichte kennis tracht de stichting op basis van haar statuten onder andere haar doel te verwezenlijken door het Multiloog®-project te ondersteunen en de ontwikkeling en implementatie ervan te bevorderen. Multiloog®-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijkse leven met een ander wil delen
Voor meer informatie klik hier

Ondersteuning van de Stichting IPC

Ondersteuning van de Stichting IPC

Met de stichting IPC zijn we tegenwoordig druk bezig het overleven van Multiloog® mogelijk te maken. We doen moeite zo goed mogelijk de betekenis van Multiloog naar potentiële subsidiegevers toe (o.a. naar de Gemeente Amsterdam, diverse stadsdelen en fondsen) voor het voetlicht te brengen. Zou u ons daarbij willen helpen?
 
U kunt dat doen door boven op formulier "Steunbetuiging Multiloog®" (vanuit de positie als deelnemer) en/of  op formulier "Adhesiebetuiging Multiloog®"  (vanuit de organisatie) te klikken, het in te vullen, te ondertekenen (als het mogelijk is op briefpapier van uw instelling af te drukken) en zo spoedig mogelijk naar ons terug te sturen. Bij gebrek aan tijd kunt u de formulieren uiteraard ook naar ons ingevuld terugmailen.
 
Donaties vanaf een bedrag van € 12,50  kunnen worden overgemaakt op gironummer 8331843 van de Postbank.
Voor andere suggesties over hoe wij ons project overeind kunnen houden, houden wij ons aanbevolen.


Projecten - Multiloog®-bijeenkomsten

Projecten

Multiloog®-bijeenkomsten 

Kenmerkend voor de Multiloog® is dat bv. in twee uur heel snel tot de kern wordt gekomen. Gesprekken krijgen door de gehanteerde werkwijze snel diepgang. Er ontstaat voor deelnemers een veilige ruimte om zonder bedreiging of druk van buiten af hun verhaal te doen. Dit komt ook omdat er sprake is van tweezijdigheid d.w.z. dat steeds weer wordt gewerkt aan het tot stand laten komen van gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners (i.t.t. professionele hulpverlening waar altijd sprake is van een hiërarchische verhouding).
 
De kracht van de Multiloog®-bijeenkomsten is dat deelnemers worden ondersteund om vanuit hun eigen positie hun verhaal te kunnen houden, dat er geluisterd kan worden naar de verhalen van anderen en daardoor contact en ontmoeting plaats vindt met mensen die met dezelfde vragen of problemen rondlopen. Daardoor ervaart een deelnemer dat zijn of haar verhaal niet zo uitzonderlijk is. Het geeft veel herkenning.

Kunst Multiloog®-bijeenkomsten

Het project "Kunst en Communicatie" kan gezien worden als een werkplaats voor experimentele projecten waarin naast de verbale ook andere communicatievormen in de praktijk worden beproefd. Evenals bij de gewone, verbaal gerichte Multiloog-groepen zoeken de deelnemers via diverse expressievormen als lezen en schrijven, beeldende vormgeving, dans, toneel of muziek naar wegen om de "verstandhouding met jezelf en anderen te bevorderen".

Data Kunst-Multiloog®-bijeenkomsten

1 oktober 2011
17:15 – 19:00 uur
Galerie Plein 7
Da Costaplein 7, Amsterdam

Landelijk Steunpunt Multiloog® (LSM)

Landelijk Steunpunt Multiloog® (LSM)

Het LSM is voornamelijk gericht op het creëren van voorwaarden voor ontwikkeling, verspreiding en implementatie van Multiloog -bijeenkomsten. Het LSM is er om in de groeiende behoefte ten aanzien van de activiteiten te kunnen voldoen en de taken zijn erop gericht om een infrastructuur te ontwikkelen voor Multiloog®’, Kunst en Communicatie en Wetenschap en Praktijk. Regelmatig worden trainingen voor gespreksbegeleiders georganiseerd. Tevens vinden intervisiebijeenkomsten voor gespreksbegeleiders plaats

Voor het organiseren van Multiloog®-bijeenkomsten in eigen regio klik hier

Bestuur en Organisatie
 

Bestuur en Organisatie

bestuursleden
Dr. Jan Theunissen (voorzitter)

Rozemarijn Esselink (penningmeester)

Joop Kools (secretaris)


directeur
Heinz Mölders


adviseurs
Ton van Capelle (financiële zaken)

Margitta Matthies (inhoudelijke zaken)

Wouter van de Graaf (inhoudelijke zaken)


medewerkers

en vrijwilligers
Nona Hiemstra

Eduard de Stuurler

Kees Leeuwerink

Ada Meyroos

Ab Meyroos

Fijgje de Boer

Dani Martai
  

Statuten en jaarverslagen zijn via het secretariaat op te vragen.
 
De stichting IPC is lid van de Landelijke Federatie van Ongebonden Schilvoorzieningen (LFOS) LPGGZ.
 
De Stichting IPC is reeds bij de oprichting een samenwerkingsverband aangegaan met INCA – Projectbureau Amsterdam (zie ook www.inca-pa.nl).
 

Auteursrecht

Teneinde de eenheid en de kwaliteit van COMPRO/Multiloog®–bijeenkomsten te waarborgen zijn de naam, de werkwijze en de in deze publicatie opgenomen beeldmerken wettelijk beschermd.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende zijn het gebruik van de naam Multiloog®, het houden van Multiloog®–bijeenkomsten en het gebruik van de in deze publicatie voorkomende beeldmerken onrechtmatig.

Multiloog® is wettelijk gedeponeerd bij het Merkenregister te Brussel. Rechthebbende is psycholoog Heinz Mölders van INCA Projectbureau Amsterdam.

Indien u Multiloog®–bijeenkomsten wilt houden, wordt u verzocht contact op te nemen met INCA Projectbureau Amsterdam:


INCA Projectbureau Amsterdam
Drs. Heinz Mölders
Buskenblaserstraat 32'
1055 AJ Amsterdam
tel.: +(31/20) 684 80 12
fax: +(31/20) 684 80 54
e-mail:
Heinz.Molders@inca-pa.nl
  Stichting IPC/INCA-PA - secretariaat (bezoekadres)
Drs. Heinz Mölders
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
tel: +(31/20) 6060760
fax: +31 (0)20 688 58 99
e-mail: Heinz.Molders@inca-pa.nl
web: stichting-ipc.nl
Routebeschijving (klik hier)
 
Alle rechten zijn voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende.
 

Contact

 
Als u wilt reageren op het voorafgaande of meer informatie over stichting IPC of Multiloog wilt hebben kunt u contact opnemen met:
  
Stichting IPC
Drs. Heinz Mölders
Buskenblaserstraat 32'
1055 AJ Amsterdam
tel.: +(31/20) 684 80 12
fax: +(31/20) 684 80 54
e-mail: Heinz.Molders@inca-pa.nl
 
  Stichting IPC - secretariaat (bezoekadres)
Drs. Heinz Mölders
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
tel: +31(0)6 11067017
e-mail: Heinz.Molders@inca-pa.nl
web: stichting-ipc.nl
Routebeschijving (klik hier)
 
De aktiviteiten van het secretariat van Stichting IPC zijn mede mogelijk gemaakt door samenwerking met de bedrijven ROA en TGA, die o.a. voor onze automatisering en het beheer van deze website zorgen.
 
We stellen het op prijs als u ons wilt laten weten wat u van onze site vindt, ook andere opmerkingen, vragen en feedback, zijn van harte welkom.


 
[terug naar boven]